Instrumentarium: Monitoring van de uitbesteding

Zoals in artikel 4.1 van het Convenant wordt geconstateerd, besteden deelnemende pensioenfondsen veel activiteiten in de beleggingsketen uit aan externe dienstverleners, maar blijven zij zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in de beleggingscategorieën.

Daarom dienen zij de implementatie van het beleid betreffende de OESO-richtlijnen en de UNGP’s door externe dienstverleners te monitoren. Zoals in ‘Uitbesteding’ (artikel 4.1 Convenant) wordt opgemerkt, bestaat er een grote variëteit aan uitbestedingsrelaties, contracten en bijbehorende beïnvloedingsmogelijkheden in de pensioensector. Hier moet rekening mee worden gehouden bij de monitoring van de uitbesteding, deze dient immers aan te sluiten bij het type uitbestedingsrelatie. Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u (of- indien van toepassing- uw fiduciair beheerder) met de fondsbeheerder in gesprek gaan over rapportages ten aanzien van ESG-beleid. Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u (of -indien van toepassing- uw fiduciair beheerder) bij de selectie van het beleggingsfonds rekening houden met de manier waarop het fonds rapporteert over ESG-beleid. Indien een rapportageverplichting over de uitvoering van ESG-beleid door een externe dienstverlener, zoals ESG-dataleveranciers of ESG-engagement providers, al onderdeel uitmaakt van de dienstverlening zelf, hoeft de uitbestedingsovereenkomst op dit punt niet te worden aangepast. Rapportage en transparantie heeft ook als functie om deelnemers mee te nemen in prioriteiten die fonds gesteld heeft.