thema vermogensbeheer (1200-200)

Klimaatcommitment

In 2019 tekenden meer dan 50 financiële partijen samen met hun koepelorganisaties het commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord. Samen met de andere ondertekenaars heeft de Pensioenfederatie daarvoor de website klimaatcommitment.nl gelanceerd. Deze website bevat o.a. een uitgebreide toelichting van het klimaatcommitment, verschillende publicaties, een overzicht van de ondertekenaars  en nieuwsberichten over de stappen die de verschillende partijen onder het commitment zeten om de klimaatverandering tegen te gaan.

Inzet financiële sector

Het Klimaatcommitment is onderdeel van het Klimaatakkoord. Met de ondertekening van het commitment heeft de financiële sector de volgende afspraken gemaakt:

 • De betrokken partijen nemen deel aan de financiering van de energietransitie en aanvaarden hiertoe een inspanningsverplichting binnen de kaders van wet- & regelgeving en de risico-rendementsdoelstellingen.
 • De partijen ondernemen actie om van hun relevante financieringen en beleggingen het CO2-gehalte te meten. Vanaf het boekjaar 2020 rapporteren zij daarover publiekelijk.
 • Uiterlijk in 2022 maken de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 De partijen zullen toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan het Akkoord van Parijs.
 • Dit commitment maakt integraal onderdeel uit van het Klimaatakkoord. Partijen organiseren een jaarlijks overleg met alle betrokkenen over de voortgang van de uitvoering van de afspraken.

De pensioensector is zich bewust van de belangrijke functie die zij inneemt in de overgang naar een CO2-neutrale samenleving. Daarom heeft zij samen met andere de financiële partijen tijdens de totstandkoming van het Klimaatakkoord een financieringswijzer opgesteld. In deze financieringswijzer voor de financiering van de energietransitie worden indicaties aangegeven wanneer wat door welke partij gefinancierd kan worden.

Deelnemende Pensioenfondsen

Naast de Pensioenfederatie hebben ook de onderstaande pensioenfondsen dit commitment getekend.

 • ABP
 • Pensioenfonds voor het Bakkersbedrijf
 • Pensioenfonds voor de Bouwnijverheid
 • BPL Pensioen
 • Pensioenfonds Horeca en Catering 
 • Pensioenfonds Metaal en Techniek
 • Pensioenfonds PGB
 • PME Pensioenfonds
 • Pensioenfonds voor het Schilders-,  Afwerkings- en Glaszetbedrijf
 • Unilever APF
 • Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
 • Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
 • Pensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie
 • Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Nieuws en achtergronden

In 2020 werd dit commitment verder ingekleurd door middel van het opstellen van een raamwerk (NL / ENG) voor de eerste sectorrapportage en een overzicht van de huidige klimaat-meetmethodes (NL / ENG). In 2021 werd de eerste sectorrapportage uitgegeven, waarin valt op te maken in hoeverre de deelnemende partijen de verschillende maatregelen al geïmplementeerd hebben. Inmiddels hebben verschillende pensioenfondsen samen met de Pensioenfederatie het commitment ondertekend.

Verschillende ondertekenaars zijn al gestart met het maken, publiceren en uitvoeren van de actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030. Hiermee wordt al voor 2022, het moment waarop dit volgens het Klimaatcommitment verplicht wordt, invulling gegeven aan het verlagen van het CO2-gehalte van relevante financieringen en beleggingen. Voorbeelden van deze acties zijn de oprichting van het Nederlands Energietransitiefonds door ABP, Beleggen in Oplossingen (BiO) door PFZW en impactbeleggingen in de energietransitie van PMT. Daarnaast worden er ook al door enkele pensioenfondsen ambitieuze klimaatdoelen geformuleerd.

De financiële sector realiseert zich dat zij een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Daar hoort bij dat zij een belangrijke bijdrage levert aan de doelen van het Klimaatakkoord. De financiële sector blijft zich hiervoor de komende jaren dan ook met volle overtuiging inzetten.

Wat doet de sector nu al?

De Pensioenfederatie heeft voorbeelden gebundeld van pensioenfondsen onder het klimaatcommitment. In welke, vaak Nederlandse, klimaatoplossingen investeren zijn? Bekijk het hier.