Instrumentarium: Uitbesteding

In paragraaf 4.1 van het IMVB-Convenant wordt beschreven op welke wijze het verantwoord beleggingsbeleid in de beleggingscategorieën van de Pensioenfondsen, alsmede de implementatie daarvan, in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGP's, wordt verankerd in contracten met externe dienstverleners.

De werkgroep Brede Spoor heeft een format voor een brief richting vermogensbeheerder samengesteld. Deze brief is een handreiking voor pensioenfondsen. Zij kunnen deze aanpassen en versturen naar hun vermogensbeheerders om zo de discussie over de implementatie van IMVB aan te gaan. Leden van de Pensioenfederatie kunnen deze brief (in het Nederlands en Engels) hier vinden.

Onder externe dienstverleners wordt in het IMVB-Convenant bedoeld: “Een dienstverlener die is aangesteld door een deelnemend pensioenfonds en op basis van een schriftelijke overeenkomst de taak op zich neemt om relevante afspraken uit dit Convenant ten behoeve van een deelnemend pensioenfonds te implementeren.” (p. 58 IMVB-Convenent)

Dit onderdeel van het instrumentarium bespreekt de uitbesteding aan een fiduciair manager of vermogensbeheerders en op welke wijze de convenantsafspraken met die partijen in nieuwe contracten Wanneer er contracten worden aangegaan met een ander type Externe Dienstverleners, zoals ESG-dataproviders, engagementproviders, proxy-vote serviceproviders, ESG-consultants of andere dienst- of productverlenende organisaties die één of meer van de due diligence stappen uitvoert, kan het pensioenfonds in de contracten vaststellen welke van de due diligence stappen wordt afgenomen, en op welke wijze de Externe Dienstverlener daarover aan het pensioenfonds dient te rapporteren. De beschrijving hiervan is opgenomen bij 3.1b. geborgd kunnen worden. Wanneer er contracten worden aangegaan met een ander type externe dienstverleners, zoals ESG-dataproviders, engagementproviders, proxy-vote serviceproviders, ESG-consultants of andere dienst- of productverlenende organisaties die één of meer van de due diligence-stappen uitvoeren, kan het pensioenfonds in de contracten vaststellen welke van de due diligence-stappen wordt afgenomen, en op welke wijze de externe dienstverlener daarover aan het pensioenfonds dient te rapporteren. De beschrijving hiervan is opgenomen bij 3.1b.

Als beleggingscategorieën worden binnen het Convenant onderscheiden (p.57 IMVB-Convenant):

 • Beursgenoteerde aandelen;
 • Leningen aan overheden (staatsobligaties);
 • Leningen aan ondernemingen (corporate credit);
 • Onroerend goed;
 • Private equity;
 • Infrastructuur.

 • Art. 4.1a ESG implementeert in beleid en managementsystemen en langetermijnwaardecreatie als een leidend principe hanteert.
  Document

  (Verantwoord) Beleggingsbeleid en contract

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten

  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. Uw beleid moet dan voldoen aan de criteria die in paragraaf 3.1 van het IMVB-Convenant beschreven worden. Daaronder valt ook een beschrijving van hoe langetermijnwaardecreatie als leidend principe gehanteerd wordt (3.1f). In aanvulling op de criteria uit paragraaf 3.1 van het Convenant kunt u de volgende bronnen raadplegen:

  In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid op het mandaat van toepassing is.

  Voorbeeldtekst
  • “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
  • “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. Wanneer er geen formele inspraak is vastgelegd, kunt u informeel uw fondsbeheerder beïnvloeden. Uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan voldoen aan de criteria ten aanzien van beleid en managementsystemen zoals hierboven beschreven.

  Voorbeeldtekst
  • In contract uitvoerder:
   “Op dit contract is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
   “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  • Fondsvoorwaarden externe dienstverlener:
   Zie paragraaf 3.1b en 3.1f.

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds

  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre het prospectus voldoet aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel samen met de PRI How can a passive investor be a responsible investor. Uw beleid, en de selectiecriteria voor beleggingsfondsen, moeten dan voldoen aan de criteria ten aanzien van beleid en managementsystemen zoals hierboven beschreven.

  Voorbeeldtekst
  • Zie paragraaf 3.1b en 3.1f.
 • Art. 4.1b (Potentiële) negatieve impact van activiteiten in de Beleggingscategorieën van het Deelnemend Pensioenfonds identificeert en prioriteert, en daarbij relevante stakeholders betrekt.
  Document

  Mandaat

  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het IMVB-Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst
  • “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
  • “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het IMVB-Convenant zijn opgenomen.

  Voorbeeldtekst
  • In contract uitvoerder:
   “Op dit contract is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
   “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  • Fondsvoorwaarden externe dienstverlener:
   Zie paragraaf 3.1b.

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre het prospectus voldoet aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel samen met de PRI How can a passive investor be a responsible investor. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan “Investor Actions” van paragraaf 2.2 (p.32) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers wordt voldaan. In tabel 1 (p.31) wordt daarbij onderscheid gemaakt per beleggingscategorie.

  Voorbeeldtekst
  • Selectiecriteria beleggingsfondsen:
   Dit per [datum] door ons geselecteerde beleggingsfonds voldoet aan [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] op de volgende manier [..]”
   Zie paragraaf 3.1b
 • Art. 4.1c Invloed zal aanwenden en waar nodig en mogelijk vergroten om te bevorderen dat negatieve impact van activiteiten in de Beleggingscategorieën wordt voorkomen of gemitigeerd.
  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst
  • “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
  • “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.”
  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan artikel 3.1b, 3.1d en 3.1e van het Convenant zijn opgenomen.

  Voorbeeldtekst
  • In contract uitvoerder:
   Op dit contract is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
   “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.”
  • Fondsvoorwaarden externe dienstverlener:
   Zie paragraaf 3.1b, 3.1d en 3.1e.

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds

  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsvoorwaarden voldoen aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel samen met de PRI How can a passive investor be a responsible investor. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan “Investor Actions” van paragraaf 2.3 (p.32) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers wordt voldaan. Het richtsnoer bevat aanbevelingen voor actieve en passieve beleggingsstrategieën (tabel 2, p.42) en voor verschillende beleggingscategorieën (tabel 3, p.42).

  Voorbeeldtekst
  • Selectiecriteria beleggingsfondsen:
   Dit per [datum] door ons geselecteerde beleggingsfonds voldoet aan [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] op de volgende manier […]”
   Zie paragraaf 3.1b, 3.1d en 3.1e.
 • Art. 4.1d Invloed zal aanwenden en waar nodig en mogelijk vergroten om beursgenoteerde ondernemingen waarin belegd wordt en die een negatieve impact veroorzaken of daaraan bijdragen, op basis van tijdsgebonden vragen te stimuleren om negatieve impact te voorkomen en/of te mitigeren en/of te stimuleren om herstel en/of verhaal te bieden conform artikel 8.2.
  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten

  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst
  • “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
  • “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.”
  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus, wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moeten dan de artikelen 3.1b, 3.1d en 3.1e van het Convenant zijn opgenomen.

  Voorbeeldtekst
  • In contract uitvoerder:
   “Op dit contract is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
   “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  • Fondsvoorwaarden externe dienstverlener:
   Zie paragraaf 3.1b, 3.1d en 3.1e.

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsvoorwaarden voldoen aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel samen met de PRI How can a passive investor be a responsible investor. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan “Investor Actions” van paragraaf 2. (p.32) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers wordt voldaan. Het richtsnoer bevat aanbevelingen voor actieve en passieve beleggingsstrategieën (tabel 2, p.42) en voor verschillende beleggingscategorieën (tabel 3, p.42).

  Voorbeeldtekst
  • Selectiecriteria beleggingsfondsen:
   “Dit per [datum] door ons geselecteerde beleggingsfonds voldoet aan [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] op de volgende manier [..]”
   Zie paragraaf 3.1b, 3.1d en 3.1e.
 • Art. 4.1e Indien artikel 8.3 van toepassing is, processen inricht om herstel en/of verhaal beschikbaar te maken.
  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moet dan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst
  • “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
  • “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus. Wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid, en de fondsvoorwaarden, moet dan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant de informatie zoals hierboven omschreven bevatten.

  Voorbeeldtekst
  • In contract uitvoerder:
   “Op dit contract is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
   “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  • Fondsvoorwaarden externe dienstverlener:
   Zie paragraaf 3.1b.

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds

  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsvoorwaarden voldoen aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel samen met de PRI How can a passive investor be a responsible investor. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan “Investor Actions” van paragraaf 2.5 (p.45) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers wordt voldaan.

  Voorbeeldtekst
  • Selectiecriteria beleggingsfondsen:
   “Dit per [datum] door ons geselecteerde beleggingsfonds voldoet aan [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] op de volgende manier [..]”
   Zie paragraaf 3.1b.
 • Art. 4.1f Indien wordt overgegaan tot (tijdelijke) vermindering of desinvestering van beleggingen in ondernemingen die zijn geprioriteerd op basis van de ernst van de negatieve impact, de mogelijke negatieve impacts voor benadeelden daarvan heeft meegewogen.
  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw beleid laten vastleggen in het mandaat. In uw beleid moet dan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant zijn opgenomen. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst
  • “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
  • “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.”
  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u met de Beheerder in gesprek gaan om de inhoud van uw beleggingsbeleid op te laten nemen in het prospectus. Wijzigingen van het beleggingsbeleid dienen in de participantenvergadering te worden bekrachtigd. In uw beleid en de fondsvoorwaarden, moet dan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant zijn opgenomen.

  Voorbeeldtekst
  • In contract uitvoerder:
   “Op dit contract is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
   “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  • Fondsvoorwaarden externe dienstverlener:
   Zie paragraaf 3.1b.

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsvoorwaarden voldoen aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel samen met de PRI How can a passive investor be a responsible investor. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan dit criterium wordt voldaan. Voor meer informatie, raadpleeg “considering divestment and exclusions” (p.39-41) van het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers.

  Voorbeeldtekst
  • Selectiecriteria beleggingsfondsen:
   “Dit per [datum] door ons geselecteerde beleggingsfonds voldoet aan [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] op de volgende manier [..]”
   Zie paragraaf 3.1b.
 • Art. 4.1g Verantwoording aflegt door resultaten te monitoren en te rapporteren aan het Deelnemende Pensioenfonds, met inachtneming van de rapportagevereisten zoals beschreven in paragraaf 5 van dit Convenant.
  Toelichting

  Gesegregeerde mandaten
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een gesegregeerd mandaat heeft, kunt u uw rapportagerichtlijnen laten vastleggen in het mandaat. In uw mandaat moeten dan de criteria zoals beschreven in artikel 3.1b van het IMVB-Convenant worden vastgelegd. In het betreffende mandaat kunt u dan opnemen dat uw (verantwoord) beleggingsbeleid van toepassing is.

  Voorbeeldtekst
  • “Op dit mandaat is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
  • “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMVB-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  Toelichting

  Meerderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Indien het beleggingsbeleid op het gebied van Verantwoord Beleggen door de participantenvergadering is bekrachtigd, is het beleggingsbeleid van het Fonds gewijzigd en dient het pensioenfonds hierover in de fondsrapportage te rapporteren. De inhoud van de fondsrapportage zal dan overeen moeten komen met uw rapportagevereisten. De rapportagevereisten zullen dan de criteria zoals beschreven in artikel 3.1b van het IMVB-Convenant moeten bevatten.

  Voorbeeldtekst
  • “Op dit contract is [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid per contractdatum] van toepassing.”
  • “De vermogensbeheerder onderkent dat het Pensioenfonds zich committeert aan het IMBV-convenant en de OESO-richtlijnen en verleent diensten om hierin zoveel als mogelijk hierin te voorzien.
  • Zie paragraaf 3.1b.

  Toelichting

  Minderheidsaandeel in een beleggingsfonds
  Wanneer uw pensioenfonds (binnen een bepaalde beleggingscategorie) een minderheidsaandeel in een beleggingsfonds heeft, kunt u bij de selectie van het beleggingsfonds onderzoeken in hoeverre de fondsrapportage voldoet aan uw (verantwoord) beleggingsbeleid. De PRI Manager Selection Guide for Asset Owners is daarvoor een handig hulpmiddel samen met de PRI How can a passive investor be a responsible investor. U kunt aan de fondsmanager vragen in hoeverre aan artikel 3.1b van het IMVB-Convenant wordt voldaan.

  Voorbeeldtekst
  • “Dit per [datum] door ons geselecteerde beleggingsfonds voldoet aan [naam van het betreffende (verantwoord) beleggingsbeleid] op de volgende manier [..]
  • Selectiecriteria beleggingsfondsen:
   Zie paragraaf 3.1b.