Over het convenant

De convenanten hebben tot doel om de situatie te verbeteren op een aantal risicogebieden en gezamenlijk oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet alleen kunnen oplossen. Pensioenfondsen beleggen in internationaal opererende bedrijven en kunnen door middel van die beleggingen mogelijk invloed uitoefenen op die bedrijven. Daarom wordt in de context van pensioenfondsen gesproken over een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant.

44577748360_bb71416084_o
Inzet Pensioenfederatie

Op 20 december 2018 is het IMVB-convenant ondertekend door meer dan 70 pensioenfondsen die samen bijna 90% van het belegd vermogen vertegenwoordigen. Zij ondertekenden dit convenant met de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister Hoekstra van Financiën, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

IMVB-convenant Pensioenfondsen
In het convenant is sprake van een aanpak over twee sporen. Het zogenoemde ‘Brede Spoor’ en het ‘Diepe Spoor’. In het Brede Spoor is van toepassing op alle pensioenfondsen die het convenant hebben ondertekend. Hierin maken de pensioenfondsen afspraken over de implementatie van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en van de Verenigde Naties (UNGP’s). De richtlijnen zijn erop gericht om negatieve effecten van een onderneming (of de keten erachter) in kaart te brengen, te prioriteren en te adresseren. Hiertoe worden de richtlijnen opgenomen in het beleid van het pensioenfonds, in de uitbesteding aan externe dienstverleners en in de monitoring en rapportage van de pensioenfondsen daarover.

Om pensioenfondsen te helpen bij de implementatie van het Brede Spoor is binnen het convenant een ‘Instrumentarium’ ontwikkeld. Het instrumentarium biedt handvatten in de vorm van verdiepende informatie over diverse onderwerpen, voorbeeldteksten voor beleid en uitbesteding, voorbeelden en tips over monitoring en rapportage, etc. 

Naast het Brede Spoor is er ook een Diep Spoor. Het Diepe Spoor is optioneel voor pensioenfondsen. Een tiental pensioenfondsen neemt deel aan het Diepe Spoor. Binnen het Diepe Spoor in het convenant gaan de partijen werken aan zes projecten over de hele looptijd van het convenant. Het gaat hierbij om het vergroten van de invloed in de dialoog van pensioenfondsen met beursgenoteerde ondernemingen waarin zij beleggen en waar risico’s op samenleving (en milieu) geconstateerd zijn. De nadruk bij deze samenwerking ligt op risico’s en negatieve effecten op sociaal gebied. Pensioenfondsen kunnen hierbij gebruik maken van de kennis en het netwerk van andere deelnemende partijen aan het convenant en hun (lokale) partners.

Lees hier het IMVB-convenant. Het convenant is ook beschikbaar in het Engels.

Kijk ook naar de impressie van pensioenfondsen die het convenant hebben ondertekend en het speciale IMVB-magazine:

IMVB-traject
Het IMVB-traject is binnen 2 jaar gerealiseerd. Op 30 maart 2017 werd de ‘Intentieverklaring IMVO-afspraken pensioenfondsen’ gepubliceerd. Met de ondertekening van deze intentieverklaring gaven de pensioenfondsen aan te willen toewerken naar een IMVB-convenant samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid. De intentieverklaring werd onderschreven door de Pensioenfederatie en door ruim 75 pensioenfondsen die meer dan 84% van het pensioenfondsvermogen vertegenwoordigden. In december 2017 startte de Pensioenfederatie met enkele leden de besprekingen met Ngo’s (niet-gouvernementele organisaties), vakbonden en de overheid. Het proces om te komen tot een IMVB-convenant werd gefaciliteerd door de SER.

Meer informatie

Informatie over de IMVO-convenanten en het IMVB-convenant voor pensioenfondsen is te vinden op de speciale site van de SER over IMVO-convenanten: https://www.imvoconvenanten.nl/nl/pensioenfondsen

Voor vragen of opmerkingen over het IMVB-convenant voor pensioenfondsen: imvb@pensioenfederatie.nl