Code Pensioenfondsen - ingedeeld naar thema

De Code Pensioenfondsen 2018 is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. De Code Pensioenfondsen uit 2014 is op aanbeveling van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen bondiger geworden en anders gestructureerd. Een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie ondersteunde deze aanbeveling, zodat de normen nu zijn ingedeeld naar 8 thema’s. Inhoudelijk is de Code nagenoeg hetzelfde gebleven. Doel is om de Code beter bruikbaar te maken.

De Code draait om de drie functies van ‘goed pensioenfondsbestuur’: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. De Code Pensioenfondsen 2018 is op 3 oktober 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

De Code Pensioenfondsen bevat veel normen die gaan over gedrag en cultuur. Een beperkter aantal normen gaat over de manier van rapporteren over onderdelen uit de Code Pensioenfondsen. 

De nieuwe onderdelen zijn te vinden in:

  • Norm 39 waarin de benoeming en ontslag leden verantwoordingsorgaan specifieker is gemaakt. Waarbij geldt dat als artikel 115 lid 6 van de Pensioenwet onverkort wordt toegepast geen afwijking van de Code hoeft te worden gerapporteerd.
  • Norm 33 waarin een stappenplan wordt gevraagd waar het gaat om het bevorderen van diversiteit in het pensioenfondsbestuur.
  • Norm 47 waar het gaat om de rapportage van het intern toezicht over de naleving en toepassing van de Code Pensioenfondsen.

Ook is de bepaling over de tweejaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur onder begeleiding van een derde partij veranderd in een driejaarlijkse (norm 28). En voor het verantwoordingsorgaan is een zelfevaluatie voorgeschreven die met enige regelmaat zal plaatsvinden (norm 30).

In de bijlage bij de Code Pensioenfondsen zijn de schema’s verder uitgebreid rond besluiten over profielen, voordrachten en benoemingen. Een nieuw onderdeel over de betrokkenheid van het intern toezicht bij benoeming en ontslag van het verantwoordingsorgaan kan bijzondere aandacht vragen bij de toepassing of bij de rapportage over de afwijking.